Všeobecno vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra  

1. až 4. ročník

Predmet slovenský jazyk a literatúra sa na našej škole vyučuje v intenciách štátneho vzdelávacieho programu. Skladá sa z dvoch zložiek - literárnej a jazykovej. Na hodinách literatúry sa  snažíme prebudiť v žiakoch estetické cítenie. Hodiny jazykovej zložky sú pre nás priestorom, v ktorom žiaci pracujú na svojich vyjadrovacích schopnostiach. Spoznať systém jazyka je základným predpokladom na jeho správne používanie. Preto žiakom prinášame vedomosti zo všetkých jazykových rovín, postupne ich oboznamujeme so všetkými funkčnými jazykovými štýlmi a slohovými postupmi.

Cvičenia zo slovenského jazyka  

3. a 4. ročník 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry sú predmetom, ktorý je predovšetkým zameraný na prípravu žiakov na maturitnú skúšku. Žiaci majú vďaka týmto hodinám vytvorený dostatočný priestor na zopakovanie vedomostí získaných na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Dôležitou súčasťou cvičení je práca s maturitnými testami, ktorou si žiaci vylepšujú  svoje zručnosti pri práci s textom a zlepšujú tak svoju čitateľskú gramotnosť.  

Anglický jazyk  

1. až 4. ročník

Cieľom predmetu je rozvíjať všetky štyri jazykové zručnosti, a to ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenia slovnej zásoby a gramatiky. Žiaci si budujú svoje rečové a komunikačné schopnosti, čo im umožní lepšie uplatnenie v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyučovacie hodiny sú interaktívne, motivujúce, učitelia používajú aktivizačné metódy a spôsoby vyučovania.

Konverzácia v anglickom jazyku  

3. a 4. ročník

Na hodinách konverzácie žiaci prichádzajú do kontaktu s rodeným Angličanom. Majú kontakt s britskou angličtinou, kultúrou a dozvedajú sa zaujímavosti z ich každodenného života. Hodiny sa zameriavajú na rozprávanie v rámci okruhu maturitných tém v priateľskom prostredí.  

Ruský jazyk  

1. až 4. ročník

Študenti dostanú možnosť zvládnuť azbuku, nadobudnúť základné komunikačné schopnosti a získať tak schopnosť dorozumieť sa v ruskom jazyku. Nakoľko sa žiaci učia aj anglický jazyk, dvojjazyční absolventi majú lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce.

Matematika  

1. až 4. ročník

Na hodinách matematiky na našej škole sa snažíme rozvíjať kritické a logické myslenie. Nechceme vidieť matematiku ako abstraktné čary a kúzla ale učíme sa, že dôležitejšie, ako poznať vzorec, je poznať cestu k jeho nájdeniu. Podporujeme v sebe zvedavosť a učíme sa pracovať s chybami. Naším cieľom, okrem prípravy na život samotný, je príprava na úspešné zvládnutie predmetu matematika v ďalšom priebehu štúdia.  

Biológia  

1. ročník

Keďže sme špecializovaná škola, tento predmet sa týka hlavne ľudského tela, jeho fungovania a jeho ochrany. Učíme sa teda podrobnejšie jeho stavbu, podrobnejšie funkcie všetkých orgánových sústav, ochorenia týchto sústav a iné. Okrem tohto sa venujeme aj zdravej výžive či rizikám pri športovaní. Robíme si aj praktické ukážky, aby sme pochopili základné procesy odohrávajúce sa v našom tele a dokázali ich tak využiť v živote seba aj iných.  

Fyzika  

1. ročník

Na predmete fyzika prechádzame základným kurzom z oblastí mechaniky a optiky. Vyučovanie je zamerané na prehĺbenie a rozšírenie poznatkov z daných oblastí zameraným hlavne na hľadanie konkrétnych príkladov vo svete okolo nás. Je pre nás dôležité, aby sme vzbudili v sebe zvedavosť a chuť spoznávať to, ako fungujú (fyzikálne. javy okolo nás. Preto je do vyučovania zahrnutých viacero pozorovaní, pokusov a experimentov.  

Chémia  

1. ročník

Predmet chémia  patrí medzi prírodné vedy a na našej škole je súčasťou všeobecno-vzdelávacích predmetov. Na hodinách využívam IKT prostriedky, prácu s textom, čítanie s porozumením, vyhľadávanie hodnôt v tabuľkách a hlavne sa snažíme  rozvíjať logické a samostatné myslenie žiakov. Cieľom predmetu je využívanie a uplatnenie chémie v medzipredmetových vzťahoch, u nás aj v odborných predmetoch, akými je  kriminalistika, no tiež v praktickom živote.  

Dejepis  

1. a 2. ročník

Dejepis patrí medzi spoločenskovedné predmety. Jeho súčasťou je odovzdávanie a  predovšetkým postupné poznávanie  historických udalostí. Vedie žiakov k úcte k vlastnému národu a rozvíjaniu, v ktorom rezonuje aj úcta k iným národom a rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností. Vyučovanie prebieha živou formou s využitím historických materiálov a filmov. 

Občianska náuka

1. a 2. ročník

Ide o spoločenskovedný predmet, ktorého účelom je žiakov oboznámiť s fungovaním ľudskej spoločnosti. Študent by sa mal predovšetkým naučiť uvážlivo, slušne a hlavne s rozmyslom jednať so svojím okolím. Rovnako sa učíme, ako by sa mal on sám správať vo svojom demokratickom štáte. Dôraz sa tu kladie na slobodný  názor a praktické využitie vedomostí v bežnom živote.  

Etická výchova   

1. a 2. ročník

Na predmete Etická výchova  si rozširujeme vedomosti z rôznych oblastí nášho života. Venujeme pozornosť témam z oblasti komunikácie, dôstojnosti človeka, sexuálneho a partnerského života, rodinného prostredia, osvojenia si etických zásad, ako nájsť rovnováhu medzi prácou/školou a času pre seba a pod. Vyučovacie hodiny prebiehajú formou diskusie o témach, ktorá býva doplnená rôznymi aktivitami, akými sú napríklad hranie rolí, scénok a krátkymi video ukážkami. 

Informatika

1. a 2. ročník

Obsah predmetu vedie žiakov v tejto modernej dobe k tomu, aby sa oboznamovali s najnovším technickým vývojom a efektívnymi spôsobmi spracovania informácií pomocou výpočtovej techniky. Má poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií z oblasti vývoja počítača, jeho hardvéru a softvéru a praktického využitia aplikačných programov.  

Telesná a športová výchova

1. až 4. ročník

Telesná a športová výchova patrí do skupiny všeobecno-vzdelávacích predmetov. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.

Opýtajte sa nás