Kritériá pre prijatie

II. KRITÉRIÁ  PRE PRIJATIE: 

 1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka z hodnotených predmetov na ZŠ

Body za prospech : 

Priemer do 1,30 = 25 bodov

Priemer do 1,60 = 20 bodov

Priemer do 2,00 = 15 bodov

Priemer do 2,30 = 10 bodov

Priemer do 2,50 =   5 bodov

Priemer nad 2,50 = 0 bodov

 1. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.

 1. Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.

Na základe náročnej odbornej prípravy a zvýšených nárokov na fyzickú prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia.

Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie potvrdené lekárom. 

 1. Rozsah a obsah prijímacích skúšok - Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008 

a) Testy študijných predpokladov (diagnostika):

 • Test pozornosti
 • Test všeobecných schopnosti
 • Test osobnosti

b) Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)

 • Skok z miesta
 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Výdrž v zhybe na hrazde
 • Člnkový beh 4x10m
 • Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“

 1. Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov: 

 1. V časti testy študijných predpokladov (diagnostika) 

T E S T Y

max počet bodov

min počet bodov

1.

test pozornosti 

60

30

2.

test všeobecných schopnosti

49

24

3.

test osobnosti

95

47

Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálny počet bodov v každej časti testu.

 1. V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 50.

Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

 1. Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).

Opýtajte sa nás