Kritériá pre prijatie

 1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka z hodnotených predmetov na ZŠ

Body za prospech :

Priemer do 1,30 = 25 bodov

Priemer do 1,60 = 20 bodov

Priemer do 2,00 = 15 bodov

Priemer do 2,30 = 10 bodov

Priemer do 2,50 =   5 bodov

Priemer nad 2,50 = 0 bodov

 

 1. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.
 1. Zdravotné požiadavky na uchádzača:
  Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.
  Na základe náročnej odbornej prípravy a zvýšených nárokov na fyzickú prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia.
  Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie.

 

 1. Rozsah a obsah prijímacích skúšok - Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008

   a) Testy študijných predpokladov: (diagnostika)
  Test pozornosti, inteligenčný test.

  b) Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)
 • Skok z miesta
 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Výdrž v zhybe na hrazde
 • Člnkový beh 4x10m
 • Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“
 1. Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov:

 a) V časti testy študijných predpokladov je maximálny počet získaných bodov 80. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 25 bodov.


b) 
V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 50. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.


c) Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).

 

Opýtajte sa nás