Podmienky prijatia

Vážený návštevník, v nižšie uvedených záložkách sú vymenované jednotlivé kroky súvisiace s podmienkami prijatia na našu školu. Kliknutím na záložky je možné ich prepínať.

Organizácia prijímacieho konania

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA: Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v súlade s §63 - §66 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky.

 

 1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.
 1. Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do I. ročníka:

V školskom roku 2021/2022 je možné prijať 75 žiakov do prvého ročníka [§ 65, ods. 1, pís. a), zák. 245/2008].

 1. Termíny prijímacích skúšok:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR  zo 4. 1. 2021, sa termíny vydané okresným úradom rušia a platia termíny uvedené v rozhodnutí ministra.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

 1. v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 2. v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

 

 1. riadny termín

  05. mája 2021
  06. mája 2021

 2. riadny termín

  12. mája 2021
  13. 
  mája 2021

 

 1. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008) podáva žiak ZŠ(uchádzač)alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021**. Základná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021**. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.
  **Termíny podania prihlášok sú upresnené na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26. 01. 2021 a v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.
 1. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

 2. Predpoklady pre prijatie:

a) Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

b) Splnenie podmienok prijímacieho konania.

Kritériá pre prijatie

 1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka z hodnotených predmetov na ZŠ

Body za prospech :

Priemer do 1,30 = 25 bodov

Priemer do 1,60 = 20 bodov

Priemer do 2,00 = 15 bodov

Priemer do 2,30 = 10 bodov

Priemer do 2,50 =   5 bodov

Priemer nad 2,50 = 0 bodov

 

 1. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.
 1. Zdravotné požiadavky na uchádzača:
  Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.
  Na základe náročnej odbornej prípravy a zvýšených nárokov na fyzickú prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia.
  Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie.

 

 1. Rozsah a obsah prijímacích skúšok - Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008

   a) Testy študijných predpokladov: (diagnostika)
  Test pozornosti, inteligenčný test.

  b) Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)
 • Skok z miesta
 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Výdrž v zhybe na hrazde
 • Člnkový beh 4x10m
 • Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“
 1. Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov:

 a) V časti testy študijných predpokladov je maximálny počet získaných bodov 80. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 25 bodov.


b) 
V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 50. Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.


c) Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).

 

Rozhodovanie o prijatí

 

 1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

 1. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na internetovej stránke školywww.nasaskola.sk v určených termínoch v zmysle zákona.

 

 1. Rozhodnutie riaditeľa školy. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021

 

 1. Zápis do I. ročníka: úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené Rozhodnutie oprijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a spôsob zápisu naštúdium.


 2. Postup pri zápise a dôležité pokyny:

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou (zmena podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR), zapísať sa môže len na jednu strednú školu.

a) Zápisný lístok (vydáva ZŠ) – predloží zákonný zástupca pri zápise.
b) Zmluva o štúdiu a zápisné – zmluvu o štúdiu podpisuje zákonný zástupca prizápise.
c) Potvrdenie o zaplatení zápisného je potrebné predložiť pri podpise zmluvy.
d) Zrušenie zápisu - V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, naktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

Testy telesnej zdatnosti

TALENTOVÉ SKÚŠKY

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave obsahuje nasledovné testy:

Diagnostika silových schopností:

 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Skok do diaľky z miesta
 • Výdrž v zhybe

2. Diagnostika rýchlostných schopností:

 • Člnkový beh 4 x 10 m

3. Diagnostika vytrvalostných schopností:

 • Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Maximálny možný počet získaný zo všeobecných pohybových testov je 50 bodovPre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

Sed – ľah za 60 sekúnd

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, obe ruky sa dotýkajú akejkoľvek časti hlavy. Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 s (lakťami striedavo sa dotýkať proti stojných kolien a lopatkami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, ruky sú v neustálom kontakte s hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/1(1).jpg

Sed – ľah za 60 sekúnd

chlapci

(počet)

dievčatá

(počet)

Body

16

13

1

21

17

2

24

21

3

28

25

4

32

29

5

36

33

6

40

37

7

44

41

8

48

45

9

52

49

10

 

Skok do diaľky z miesta

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, kmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/2.jpg

Skok do diaľky z miesta

chlapci

(cm)

dievčatá

(cm)

Body

150

120

1

160

130

2

170

140

3

180

150

4

190

160

5

200

170

6

210

180

7

220

190

8

230

200

9

240

210

10

 

Výdrž v zhybe

Pokyny pre testovaného uchádzača:

S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom alebo podhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Bradou sa môže dotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/4.jpg

Výdrž v zhybe

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

10

5

1

12

7

2

14

9

3

17

12

4

20

15

5

23

18

6

26

21

7

31

26

8

37

32

9

43

38

10

Člnkový beh 4 x 10 m

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polovysoký štart. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť sa – hop“) čo najrýchlejšie treba vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, testovaný uchádzač sa jej iba dotkne rukou a najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/6.jpg

Člnkový beh 4 x 10 m

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

12,5

13,5

1

12,2

13,2

2

11,9

12,9

3

11,6

12,6

4

11,4

12,4

5

11,2

12,2

6

11

12

7

10,8

11,8

8

10,6

11,6

9

10,4

11,4

10

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. Beh sa môže ukončiť aj vtedy, keď by testovaný uchádzač vládal ďalej bežať.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/5.jpg

Vytrvalostný člnkový beh

(Beep test)

chlapci

(číslo úseku)

dievčatá

(číslo úseku)

Body

3.2

3.0

1

3.9

3.5

2

4.6

4.0

3

5.3

4.5

4

6.1

5.0

5

6.9

5.5

6

7.8

6.0

7

8.7

6.5

8

9.6

7.0

9

10.5

7.5

10

Smernica o poplatkoch

Smernica o poplatkoch sa týka štúdia žiakov Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku so sídlom Vranovská 4, 851 01 Bratislava (kontakty školy: www.wa.sk, https://nasaskola.sk/, tel. 0918 18 94 98, email: riaditel@nasaskola.sk, tajomnicka@nasaskola.sk) zastúpenej riaditeľom školy.

1. Štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku (ďalej len „škola“) sa realizuje formou denného štúdia, a to na základe predchádzajúceho úspešného vykonania prijímacích skúšok na školu, zaplatením zápisného, uzatvorením Zmluvy o štúdiu a úhradou poplatku spojeného so štúdiom za prvý školský rok.

2. Zápisné sa platí jednorazovo pred podpisom Zmluvy o štúdiu (je splatné do termínu vykonania zápisu) vo výške 120,- € (slovom stodvadsať) na číslo účtu školy vedený v Tatra Banke:
IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka bez lomítka
Špecifický symbol: 2020_2021 – za školský rok 2020/2021

3. Poplatok spojený so štúdiom žiaka 1. ročníka je potrebné zaplatiť v lehote do 26. júna príslušného kalendárneho roka. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom zriaďovateľa školy alebo priamo s riaditeľom školy.

4. Poplatok spojený so štúdiom za každý školský rok je 1 100,- € slovom jedentisícsto (je možné dohodnúť splátkový kalendár – mesačne 110,- € alebo polročne 525,- €). Pri jednorazovej ročnej platbe je zľava 10% z poplatku t. j. ročná cena je 1 000,- € (slovom jedentisíc).

5. Poplatky spojené so štúdiom za ďalšie školské roky sa uhrádzajú vždy najneskôr do 20. augusta príslušného kalendárneho roka pred začatím školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom, pričom žiak, resp. jeho zákonný zástupca (ďalej len platiteľ) preukáže jeho zaplatenie najneskôr do 5. septembra príslušného školského roka triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy.

 • Celoročná platba v sume 1000,- € do 20. augusta pred začatím školského roka
 • Polročná platba 1. polrok v sume 525,- € do 31. augusta pred začatím 1. polroka školského roka
 • Polročná platba 2. polrok v sume 525,- € do 31. januára pred začatím 2. polroka školského roka
 • Mesačné platby v sume 110,- € vždy pred koncom predchádzajúceho mesiaca
  Ine platby je treba dohodnúť písomným návrhom cez sekretariát školy.

Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom riaditeľa školy alebo priamo so zriaďovateľom školy.

6. Poplatky spojené so štúdiom sú prioritne využité na zabezpečenie školského vzdelávacieho programu a nie je z nich hradená mimoškolská a záujmová činnosť a ani činnosť, ktorá je nad rámec učebných osnov určených v rámci ročného plánu školy (účasť na súťažiach, exkurzie, špecializačné výcviky a pod.).

7. Zaplatením vyššie uvedených poplatkov sa platiteľ nezbavuje povinnosti uhradiť poplatky za komisionálne skúšky v prípadoch uvedených v § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Poplatok spojený so štúdiom za prvý školský rok a ďalšie školské roky a poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky sa uhrádzajú prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu školy:
vedený v Tatra Banke IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402
Variabilný symbol: rodné číslo žiaka bez lomítka
Špecifický symbol: školský rok štúdia 2020_2021 – za školský rok 2020/2021

9. Pri platbe poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky sa do špecifického symbolu udáva polrok školského roka a skratka názvu predmetu, za ktorý sa poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky platí (napr. 1.p2020).

10. Poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky zo špeciálnej telesnej výchovy je vo výške 100,- € (slovom sto), za všetky ostatné vyučovacie predmety sa platí poplatok vo výške 40,- € (slovom štyridsať). Poplatok je splatný pred vykonaním komisionálnej skúšky. Bez predloženia dokladu o zaplatení nebude žiakovi umožnené vykonať komisionálnu skúšku.

11. Ukončenie štúdia na škole je možné realizovať na základe:
a) písomnej žiadosti žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu,
b) rozhodnutia riaditeľa o vylúčení zo štúdia, ktoré bolo vydané v súlade platnou legislatívou
V oboch uvedených prípadoch sa školné platiteľovi nevracia.

12. Opatrenia školy pri nedodržaní termínov splatnosti poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky a poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky:
a) v prípade ak zákonný zástupca (žiak) poruší povinnosť uhradiť poplatky spojené so štúdiom je povinný na základe písomného upozornenia zaslaného školou, do 7 dní zjednať nápravu, v opačnom prípade musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,- € (slovom stopäťdesiat) v súlade so Zmluvou o štúdiu. V prípade omeškaní poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky (alebo jeho časti), zaplatí škole úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania v súlade so Zmluvou o štúdiu,

b) ak žiak najneskôr v deň konania komisionálnej skúšky nepredloží vedeniu školy, alebo predsedovi skúšobnej komisie potvrdenie o zaplatení poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky v plnej výške, nebude preskúšaný. Žiakovi bude zo strany školy určený náhradný termín na vykonanie komisionálnej skúšky, pričom sa poplatok za komisionálnu skúšku v náhradnom termíne zvýši o 10 % (náhradný termín na vykonanie komisionálnej skúšky nebude zo strany školy žiakovi určený v prípade, ak uplynul termín, v ktorom mal žiak komisionálnu skúšku vykonať).

13. Zmeny v smernici o poplatkoch:
a) škola je oprávnená jednostranne meniť Smernicu o poplatkoch, ako aj meniť výšku poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky, poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky a určovať novú výšku týchto poplatkov, pričom zmena je účinná oznámením nového znenia Smernice o poplatkoch zákonnému zástupcovi žiaka zverejnením na mieste na to určenom školou,

b) smernica o poplatkoch sa považuje za prílohu a záväznú súčasť zmluvy o štúdiu, ktorú uzavrel zákonný zástupca žiaka so školou,

c) v prípade záujmu platiteľa o iné, než jednorazové zaplatenie poplatku za štúdium, je výslednou sumou suma poplatku zvýšená o 10 % základného ročného poplatku,

d) škola je oprávnená na základe vlastného rozhodnutia upraviť poplatok za štúdium žiakovi s vynikajúcimi študijnými výsledkami, prípadne i žiakovi, ktorý výrazne prispel k pozitívnej reprezentácii školy, alebo žiakovi v dočasnej sociálnej núdzi.

e) Žiak, ktorý získa motivačné štipendium v školskom roku si výslednú sumu jednorazovo odpočíta s poplatku školného na nasledujúci školský rok. Motivačné štipendium môže získať iba žiak prvého, druhého a tretieho ročníka. O výške sumy motivačného štipendia je zákonný zástupca žiaka informovaný písomne najneskôr v druhom týždni mesiaca júl.