Podmienky prijatia

Vážený návštevník, v nižšie uvedených záložkách sú vymenované jednotlivé kroky súvisiace s podmienkami prijatia na našu školu. Kliknutím na záložky je možné ich prepínať.

Organizácia prijímacieho konania

 1. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA: Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v súlade s §63 - §66 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky. 

  1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.

  1. Termíny prijímacích skúšok:

  V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto: 

  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  - 1. termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 29. 4. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. 4. 2024 a 26. 4. 2024

   - 2. termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 09. 5. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024

  Riaditeľ SSOŠOOM určuje termíny prvého kola:

  riadny termín 26. apríl 2024       2. riadny termín 09. máj 2024

                    29. apríl 2024                             10. máj 2024

                    30. apríl 2024                             13. máj 2024

  Termín druhého kola by potom bol 18. 6. 2024.

  1. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024, iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

  Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

  Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. 

Prihlášku, ktorú treba vypísať nájdete TU. 

              4. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý                uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

               5. Predpoklady pre prijatie: 

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Splnenie podmienok prijímacieho konania.

Kritériá pre prijatie

II. KRITÉRIÁ  PRE PRIJATIE: 

 1. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Posudzuje sa prospech za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka z hodnotených predmetov na ZŠ

Body za prospech : 

Priemer do 1,30 = 25 bodov

Priemer do 1,60 = 20 bodov

Priemer do 2,00 = 15 bodov

Priemer do 2,30 = 10 bodov

Priemer do 2,50 =   5 bodov

Priemer nad 2,50 = 0 bodov

 1. Posúdenie správania (známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ) prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobré). Počas štúdia sú kladené zvýšené nároky na disciplínu, svedomité plnenie si povinností, aktivitu a sebaovládanie, preto sa posudzujú známky zo správania ako aj vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania sa.

 1. Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Pre štúdium v študijnom odbore 9245 M je dôležitým a základným predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.

Na základe náročnej odbornej prípravy a zvýšených nárokov na fyzickú prípravu počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia.

Uchádzači oznámia pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie potvrdené lekárom. 

 1. Rozsah a obsah prijímacích skúšok - Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v zmysle § 66 zákona č. 245/2008 

a) Testy študijných predpokladov (diagnostika):

 • Test pozornosti
 • Test všeobecných schopnosti
 • Test osobnosti

b) Overenie všeobecných pohybových schopností: (telesná zdatnosť)

 • Skok z miesta
 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Výdrž v zhybe na hrazde
 • Člnkový beh 4x10m
 • Vytrvalostný člnkový beh – „BEEP TEST“

 1. Bodové hodnotenie a celkový počet získaných bodov: 

 1. V časti testy študijných predpokladov (diagnostika) 

T E S T Y

max počet bodov

min počet bodov

1.

test pozornosti 

60

30

2.

test všeobecných schopnosti

49

24

3.

test osobnosti

95

47

Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálny počet bodov v každej časti testu.

 1. V časti všeobecných pohybových schopností je maximálny počet bodov 50.

Pre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

 1. Body za prospech (rozsah v bode č.1) sa pripočítajú k bodom získaných v jednotlivých častiach skúšky (bod č.5, a, b).

Rozhodovanie o prijatí

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

2. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na internetovej stránke školy www.nasaskola.sk do 17. mája 2024 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. 

3. Rozhodnutie riaditeľa školy. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 17. mája 2024. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 17. mája 2024.

4. Zápis do I. ročníka: úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené Rozhodnutie o prijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

5Postup pri zápise a dôležité pokyny: 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 22. mája 2024; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou (zmena podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR), zapísať sa môže len na jednu strednú školu.

a) Zápisný lístok (ak bol vydaný ZŠ) – predloží zákonný zástupca pri zápise.

b) Zmluva o štúdiu a zápisné – zmluvu o štúdiu podpisuje zákonný zástupca pri zápise.

c) Potvrdenie o zaplatení zápisného je potrebné predložiť pri podpise zmluvy.

d) Zrušenie zápisu - V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

Testy telesnej zdatnosti

TALENTOVÉ SKÚŠKY

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave obsahuje nasledovné testy:

Diagnostika silových schopností:

 • Sed – ľah za 60 sekúnd
 • Skok do diaľky z miesta
 • Výdrž v zhybe

2. Diagnostika rýchlostných schopností:

 • Člnkový beh 4 x 10 m

3. Diagnostika vytrvalostných schopností:

 • Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Maximálny možný počet získaný zo všeobecných pohybových testov je 50 bodovPre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

Sed – ľah za 60 sekúnd

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, obe ruky sú zopnuté a dotýkajú sa zátylku hlavy. Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 s (lakťami sa priamo dotýkať proti stojných kolien a pri návrate sa lopatkami dotknúť pri každom ľahu podložky, ruky sú v neustálom kontakte s hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta).

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/1(1).jpg

 

Sed – ľah za 60 sekúnd

chlapci

(počet)

dievčatá

(počet)

Body

16 13 1
21 17 2
24 21 3
28 25 4
32 29 5
36 33 6
40 37 7
44 41 8
48 45 9
52 49 10

 

Skok do diaľky z miesta

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, kmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva na 2 pokusy skúšobné a 3 pokusy súťažne. Zo súťažných sa započítava najlepší výsledok.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/2.jpg


Skok do diaľky z miesta


chlapci
(cm)

dievčatá (cm) Body
150 120 1
160 130 2
170 140 3
180 150 4
190 160 5
200 170 6
210 180 7
220 190 8
230 200 9
240 210 10

 

Výdrž v zhybe

Pokyny pre testovaného uchádzača:

S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom alebo podhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/4.jpg


Výdrž v zhybe


chlapci
(s)

dievčatá (s) Body
10 5 1
12 7 2
14 9 3
17 12 4
20 15 5
23 18 6
26 21 7
31 26 8
37 32 9
43 38 10

Člnkový beh 4 x 10 m

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujmi polohu polovysokého štartu. Na štartový povel rýchlo vybehni smerom k protiľahlej čiare a vráť sa späť tak, aby si ju, resp. štartovú čiaru prekračoval aspoň jedným chodidlom. Test pokračuje bez prerušenia po absolvovanie štyroch cyklov. Pred dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa vykonáva jedenkrát.

 

Člnkový beh 4 x 10 m

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

12,5 13,5 1
12,2 13,2 2
11,9 12,9 3
11,6 12,6 4
11,4 12,4 5
11,2 12,2 6
11 12 7
10,8 11,8 8
10,6 11,6 9
10,4 11,4 10

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/5.jpg

Vytrvalostný člnkový beh

(Beep test)


chlapci

(číslo úseku)

dievčatá
(číslo úseku)
Body
3.2 3.0 1
3.9 3.5 2
4.6 4.0 3
5.3 4.5 4
6.1 5.0 5
6.9 5.5 6
7.8 6.0 7
8.7 6.5 8
9.6 7.0 9
10.5 7.5 10

Smernica o poplatkoch

Smernica o poplatkoch 

 1. Smernica o poplatkoch sa týka žiakov Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku so sídlom  Vranovská 4, 851 01 Bratislava. 
 2. Štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku (ďalej len „škola“) sa realizuje  formou denného štúdia, a to na základe predchádzajúceho úspešného vykonania prijímacích skúšok na  školu, zaplatením zápisného, uzatvorením Zmluvy o štúdiu a úhradou poplatku spojeného so štúdiom za  prvý školský rok. 
 3. Poplatky sú poplatky uhrádzané v prospech zriaďovateľa za výchovné a vzdelávacie služby poskytované  za odplatu za štúdium na súkromnej strednej odbornej škole. Medzi tieto poplatky patrí najmä, nie však  výlučne: školné za prvý školský rok, školné za ďalšie školské roky, zápisné a príspevok za vykonanie  komisionálnej skúšky. 
 4. Zápisné sa platí jednorazovo pred podpisom Zmluvy o štúdiu (je splatné do termínu vykonania zápisu) vo  výške 190,- € (slovom stodvadsať) na číslo účtu zriaďovateľa školy, vedenom v Tatra Banke: IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol: školský rok štúdia 2023_2024 – za školský rok 2023/2024 

 1. Poplatok spojený so štúdiom žiaka 1. ročníka je potrebné zaplatiť v lehote do 26. júna príslušného  kalendárneho roka, v ktorom je žiak prijatý na štúdium, bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou.  Zaplatenie tohto poplatku je zákonný zástupca povinný preukázať riaditeľovi školy do 31. júna príslušného  kalendárneho roka, v ktorom je žiak prijatý na štúdium. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením  poplatku spojeného so štúdiom rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa školy, a to výhradne písomnou formou. 
 1. Poplatok spojený so štúdiom za každý školský rok predstavuje: 

- v prípade úhrady ročného školného jednorázovo do 25. augusta príslušného kalendárneho roka  (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred začatím školského roka, za ktorý sa platí  poplatok spojený so štúdiom (čiže v prípade platby za školský rok 2023/2024 do 25. 8. 2023), v takom  prípade je výška 1 200,- €, slovom jedentisícdvesto eur, za rok;

- v prípade úhrady ročného školného v mesačných splátkach, každá splátka musí byť uhradená  najneskôr 25. deň v mesiaci predchádzajúpcom mesiacu, za ktorý sa uhrádza poplatok spojený so  štúdiom, v takom prípade je mesačná splátka vo výške 130,- €, slovom jednostotridsať eur (10  splátok za 1 školský rok)

- v prípade úhrady ročného školného v dvoch splátkach, prvá splátka musí byť uhradená do 25.  augusta príslušného kalendárneho roka (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred  začatím školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom a druhá splátka do 25.1.  daného školského polroka, v takomto je výška dvoch splátok 625,- €, slovom šesťstodvadsaťpäť (2  splátky za 1 školský rok)

 1. Poplatky spojené so štúdiom za ďalšie školské roky sa uhrádzajú vždy najneskôr do 25. augusta príslušného kalendárneho roka (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred začatím  školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom, pričom žiak, resp. jeho zákonný zástupca  (ďalej len platiteľ) preukáže jeho zaplatenie najneskôr do 5. septembra príslušného školského roka v prípade jednorazovej úhrady, a do 31. dňa v mesiaci predchádzajúpcom mesiacu, za ktorý sa uhrádza  poplatok spojený so štúdiom v prípade mesačných a polročných splátok, triednemu učiteľovi. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky rieši  zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa a to výhradne  písomnou formou. 
 2. Poplatky spojené so štúdiom sú prioritne využité na zabezpečenie školského vzdelávacieho programu a nie  je z nich hradená mimoškolská a záujmová činnosť a ani činnosť, ktorá je nad rámec učebných osnov  určených v rámci ročného plánu školy (účasť na súťažiach, exkurzie, špecializačné výcviky a pod.). Letný  a zimný kurz ochrany života a zdravia, adaptačný kurz, strelecký výcvik a krúžkovú činnosť v rámci školy  majú žiaci školy poskytnuté bezodplatne. 
 3. Zaplatením vyššie uvedených poplatkov sa platiteľ nezbavuje povinnosti uhradiť poplatky za komisionálne  skúšky v prípadoch uvedených v § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 4. Poplatok spojený so štúdiom za prvý školský rok a ďalšie školské roky a poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky sa uhrádzajú prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu  zriaďovateľa školy: 

vedený v Tatra Banke IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol: školský rok štúdia 2023_2024 – za školský rok 2023/2024 

 1. Pri platbe príspevku za vykonanie komisionálnej skúšky sa do špecifického symbolu udáva polrok  školského roka a názov predmetu, za ktorý sa poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky platí (napr. 1.  polrok 23_24 slovenský jazyk a literatúra). 
 2. Príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky zo špeciálnej telesnej výchovy je vo výške 100,- €  (slovom jednosto), za všetky ostatné vyučovacie predmety sa platí poplatok vo výške 40,- € (slovom  štyridsať). Poplatok je splatný pred vykonaním komisionálnej skúšky. Bez predloženia dokladu o zaplatení  nebude žiakovi umožnené vykonať komisionálnu skúšku. 
 3. Ukončenie štúdia na škole je možné realizovať na základe: 
  a) písomnej žiadosti žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu, 
  b) rozhodnutia riaditeľa o vylúčení zo štúdia, ktoré bolo vydané v súlade platnou legislatívou V oboch uvedených prípadoch sa školné platiteľovi nevracia. 
 4. Opatrenia školy pri nedodržaní termínov splatnosti poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky  a poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky: 
  a) v prípade, ak zákonný zástupca (žiak) poruší povinnosť uhradiť poplatky spojené so štúdiom, je povinný  na základe písomného upozornenia zaslaného školou, do 7 dní zjednať nápravu, v opačnom prípade  musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,- € (slovom stopäťdesiat) v súlade so Zmluvou o štúdiu. V  prípade omeškaní poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky (alebo jeho časti), zaplatí škole  úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania v súlade so Zmluvou  o štúdiu, b) ak žiak najneskôr v deň konania komisionálnej skúšky nepredloží vedeniu školy, alebo predsedovi  skúšobnej komisie potvrdenie o zaplatení poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky v plnej výške, nebude preskúšaný. Žiakovi bude zo strany školy určený náhradný termín na vykonanie komisionálnej  skúšky, pričom sa poplatok za komisionálnu skúšku v náhradnom termíne zvýši o 10 % (náhradný  termín na vykonanie komisionálnej skúšky nebude zo strany školy žiakovi určený v prípade, ak uplynul  termín, v ktorom mal žiak komisionálnu skúšku vykonať). 
 1. Zmeny v smernici o poplatkoch:  
  a) škola je oprávnená so súhlasom zriaďovateľa jednostranne meniť Smernicu o poplatkoch, ako aj meniť  výšku poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky, poplatku za vykonanie komisionálnej  skúšky a určovať novú výšku týchto poplatkov, pričom zmena je účinná oznámením nového znenia  Smernice o poplatkoch zákonnému zástupcovi žiaka zverejnením na mieste na to určenom školou, 
  b) smernica o poplatkoch sa považuje za prílohu a záväznú súčasť zmluvy o štúdiu, ktorú uzavrel zákonný  zástupca žiaka so zriaďovateľom, 
  c) v prípade záujmu platiteľa o iné, než jednorazové zaplatenie poplatku za štúdium za školský rok, je  výslednou sumou suma poplatku zvýšená o 100 € za rok pri mesačnej splátke základného ročného  poplatku, a o 50 € za rok pri polročnej splátke mesačného poplatku. Iný spôsob platenia školného, než  je uvedený v tejto smernici, nie je prípustný. 
  d) škola je so súhlasom zriaďovateľa oprávnená na základe vlastného rozhodnutia upraviť poplatok za  štúdium žiakovi s vynikajúcimi študijnými výsledkami, prípadne i žiakovi, ktorý výrazne prispel k  pozitívnej reprezentácii školy, alebo žiakovi v dočasnej sociálnej núdzi. 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia.