Cookies

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, IČO: 042254647 , Vranovská 4, 851 01 Bratislava,

Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pri používaní stránky a pri registrácii na deň otvorených dverí a počas dňa otvorených dverí

1. Ochrana údajov v prehľade

Všeobecné upozornenia

Ďalej uvedené upozornenia vám poskytnú prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu internetovú stránku, online sa registrujete na deň otvorených dverí a zúčastníte sa dňa otvorených dverí. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa nachádza pod týmto textom.

Získavanie údajov na našej internetovej stránke

Kto zodpovedá za získavanie údajov na tejto internetovej stránke?

Údaje na tejto internetovej stránke a získané pri registrácií na deň otvorených dverí spracúva Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, adresa školy: Vranovská 4, 851 01 Bratislava, IČO: 042 254 647, zriaďovateľ školy: Security management, s. r. o., M. Marečka 9, 841 08 Bratislava IČO: 35 870 494, konateľ: Ing. Štefan Kurilla, štatutárny orgán školy: Ing. Milan Strojný – riaditeľ, forma hospodárenia školy: nezisková organizácia, predmet činnosti: poskytovanie úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou v študijnom odbore 9245 6 ochrana osôb a majetku. Kontaktné údaje sú uvedené v tiráži tejto internetovej stránky.

Ako sú získavané vaše údaje?

Vaše údaje sa získavajú tak, že nám ich oznámite. To sú napríklad údaje, ktoré zadávate do registračného formulára na deň otvorených dverí.

Iné údaje zapíše náš informačný systém automaticky pri návšteve internetovej stránky. To sú predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas otvorenia stránky). Tieto údaje sa zapisujú automaticky hneď pri vstupe na našu internetovú stránku.

Celé podujatie bude audiovizuálne zaznamenané a uložené miestom zodpovedným na spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke, s čím vyslovene súhlasíte udelením tohto súhlasu.

Na čo využívame vaše údaje?

Časť údajov sa získava na to, aby sme zabezpečili bezchybnú funkčnosť internetovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu správania používateľov, za účelom poskytovania dodatočných informácií o konaní dna otvorených dverí ako aj o činnosti školy alebo na reklamné a propagačné účely školy.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Vždy máte právo na bezplatné získanie informácií o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Ďalej máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s otázkami o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť našej e-mailovej adresy riaditel@nasaskola.sk. Rovnako môžete vzniesť námietky alebo využiť ďalšie práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Analytické mechanizmy a nástroje iných poskytovateľov

Pri návšteve našej internetovej stránky môže byť vaša činnosť na internete štatisticky vyhodnocovaná. To sa vykonáva predovšetkým pomocou súborov cookie a tzv. analytických programov. Analýza vášho správania na internete je spravidla anonymná. Činnosť na internete nie je možné spätne sledovať až po vás. Proti tejto analýze môžete podať námietku alebo jej zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobné informácie nájdete v ďalej uvedenom vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete podať námietku. O možnostiach podania námietky budete informovaní v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

2. Všeobecné upozornenia a informačná povinnosť

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu fyzických osôb pri spracúvaní vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a zodpovedajúco zákonným predpisom, ako aj vyhláseniu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Keď používate túto internetovú stránku alebo sa registrujete na deň otvorených dverí na naše internetovej stránke, získavajú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých je možné vás osobne identifikovať. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov objasňuje, ktoré údaje sa získavajú a na čo sa používajú.

Taktiež vysvetľuje, ako a na aký účel sa to vykonáva.
Upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii cez elektronickú poštu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Stopercentná ochrana údajov pred prístupom tretej strany nie je možná.

Upozornenie na miesto poverené ochranou osobných údajov

Miesto zodpovedné za spracúvanie údajov na tejto internetovej stránke je:

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, adresa školy: Vranovská 4, 851 01 Bratislava, IČO: 042 254 647, zriaďovateľ školy: Security management, s. r. o., M. Marečka 9, 841 08 Bratislava IČO: 35 870 494, konateľ: Ing. Štefan Kurilla, štatutárny orgán školy: Ing. Milan Strojný – riaditeľ, forma hospodárenia školy: nezisková organizácia, predmet činnosti: poskytovanie úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou v študijnom odbore 9245 6 ochrana osôb a majetku. Kontaktné údaje sú uvedené v tiráži tejto internetovej stránky

Telefón: 00421918189498
E-mail: riaditel@nasaskola.sk

Zodpovedné miesto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a podobne).

Odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním údajov

Veľa činností pri spracúvaní údajov je možných iba s vaším výslovným súhlasom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché oznámenie pomocou e-mailu. Zákonnosť spracúvania údajov do poslania odvolania zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Informovanie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a o účele spracúvania vašich údajov alebo eventuálne právo na ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie. V súvislosti s otázkami na túto tému a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy, ktorá je uvedená v tiráži.

3. Získavanie údajov na našej internetovej stránke

Súbory cookie

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobia vo vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku vylepšiť, zefektívniť a zvýšiť jej bezpečnosť. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a vo vašom vyhľadávači.

Väčšina nami používaných súborov cookie sú takzvané dočasné súbory cookie (session-cookies). Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení až dovtedy, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš vyhľadávač pri opätovnej návšteve stránky.

Váš vyhľadávač si môžete nastaviť tak, že budete informovaní o nastavení súborov cookie a súbory cookie budú povolené individuálne alebo tak, že preberanie súborov cookie bude pre určité prípady alebo všeobecne vylúčené, ako aj môžete aktivovať automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení vyhľadávača. V prípade dezaktivácie súborov cookie môže byť obmedzená funkčnosť tejto internetovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné pri elektronickej komunikácii alebo poskytovaní určitých, vami požadovaných služieb (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania svojich služieb. Keď sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na účely analýzy vašej činnosti na internete), sú tieto v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov riešené samostatne.


Logovacie súbory

Poskytovateľ stránok získava a automaticky ukladá informácie v takzvaných logovacích súboroch, ktoré nám váš vyhľadávač posiela automaticky. To sú:

- Typ vyhľadávača a jeho verzia
- Používaný operačný systém
- Referenčná URL adresa
- Názov hostu počítača, z ktorého sa vstupuje na stránku
- Čas žiadosti servera
- IP adresa

Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva.
Základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno b zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré povoľuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Registrácia na deň otvorených dverí
Aby ste sa mohli zúčastniť dňa otvorených dverí musíte sa na neho zaregistrovať. Takto zadané údaje použijeme na účely príslušnej registrácie na deň otvorených dverí. Povinné údaje, ktoré ste vyplnili pri registrácii, musia byť zadané kompletne.
Pri dôležitých zmenách týkajúcich sa zmeny dňa alebo hodín konania dňa otvorených dverí, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, aby sme vás o takejto zmene informovali.

Spracúvanie údajov, ktoré boli zadané pri registrovaní, sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písmeno a zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to nám stačí poslať jednoduché oznámenie pomocou e-mailu. Zákonnosť už spracovaných údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré boli získané pri registrácii, budú u nás uložené 1 rok a následne budú zmazané. Zákonom stanovené archivačné lehoty zostávajú nedotknuté.

Účasť na dni otvorených dverí

Počas dňa otvorených dverí, na ktorom sa na základe Vašej registrácie zúčastníte budú vyhotovené aj obrazové a obrazovo-zvukové záznamy. Registráciou na deň otvorených dverí dávate výslovný súhlas na použitie takto vyhotovených záznamov, ktoré by zachytávali aj Vašu osobu a teda Vaše osobné údaje, za účelom ďalšej propagácie dňa otvorených dverí na tejto internetovej stránke.

4. Nástroje na analýzu a reklama

Zásuvný modul vyhľadávača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho vyhľadávača. Upozorňujeme ale na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť získavaniu údajov, ktoré sú vytvárané prostredníctvom súborov cookie a informácií o využívaní internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) firmou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tak, že stiahnete a nainštalujete zásuvný modul vyhľadávača, ktorý sa nachádza v nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Zásuvné moduly a aplikácie

Google Maps

Táto stránka využíva API služby Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na využitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa uložia. Poskytovateľ týchto stránok nemá žiadny vplyv na prenos týchto údajov.

Google Maps sa používajú v záujme zodpovedajúceho zobrazovania našej online ponuky a pre ľahšie vyhľadanie miest, ktoré na danej internetovej stránke uvádzame. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno f zákona o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Google tu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Opýtajte sa nás