Smernica o poplatkoch

Smernica o poplatkoch 

 1. Smernica o poplatkoch sa týka žiakov Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku so sídlom  Vranovská 4, 851 01 Bratislava. 
 2. Štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku (ďalej len „škola“) sa realizuje  formou denného štúdia, a to na základe predchádzajúceho úspešného vykonania prijímacích skúšok na  školu, zaplatením zápisného, uzatvorením Zmluvy o štúdiu a úhradou poplatku spojeného so štúdiom za  prvý školský rok. 
 3. Poplatky sú poplatky uhrádzané v prospech zriaďovateľa za výchovné a vzdelávacie služby poskytované  za odplatu za štúdium na súkromnej strednej odbornej škole. Medzi tieto poplatky patrí najmä, nie však  výlučne: školné za prvý školský rok, školné za ďalšie školské roky, zápisné a príspevok za vykonanie  komisionálnej skúšky. 
 4. Zápisné sa platí jednorazovo pred podpisom Zmluvy o štúdiu (je splatné do termínu vykonania zápisu) vo  výške 190,- € (slovom stodvadsať) na číslo účtu zriaďovateľa školy, vedenom v Tatra Banke: IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol: školský rok štúdia 2023_2024 – za školský rok 2023/2024 

 1. Poplatok spojený so štúdiom žiaka 1. ročníka je potrebné zaplatiť v lehote do 26. júna príslušného  kalendárneho roka, v ktorom je žiak prijatý na štúdium, bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou.  Zaplatenie tohto poplatku je zákonný zástupca povinný preukázať riaditeľovi školy do 31. júna príslušného  kalendárneho roka, v ktorom je žiak prijatý na štúdium. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením  poplatku spojeného so štúdiom rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa školy, a to výhradne písomnou formou. 
 1. Poplatok spojený so štúdiom za každý školský rok predstavuje: 

- v prípade úhrady ročného školného jednorázovo do 25. augusta príslušného kalendárneho roka  (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred začatím školského roka, za ktorý sa platí  poplatok spojený so štúdiom (čiže v prípade platby za školský rok 2023/2024 do 25. 8. 2023), v takom  prípade je výška 1 200,- €, slovom jedentisícdvesto eur, za rok;

- v prípade úhrady ročného školného v mesačných splátkach, každá splátka musí byť uhradená  najneskôr 25. deň v mesiaci predchádzajúpcom mesiacu, za ktorý sa uhrádza poplatok spojený so  štúdiom, v takom prípade je mesačná splátka vo výške 130,- €, slovom jednostotridsať eur (10  splátok za 1 školský rok)

- v prípade úhrady ročného školného v dvoch splátkach, prvá splátka musí byť uhradená do 25.  augusta príslušného kalendárneho roka (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred  začatím školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom a druhá splátka do 25.1.  daného školského polroka, v takomto je výška dvoch splátok 625,- €, slovom šesťstodvadsaťpäť (2  splátky za 1 školský rok)

 1. Poplatky spojené so štúdiom za ďalšie školské roky sa uhrádzajú vždy najneskôr do 25. augusta príslušného kalendárneho roka (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred začatím  školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom, pričom žiak, resp. jeho zákonný zástupca  (ďalej len platiteľ) preukáže jeho zaplatenie najneskôr do 5. septembra príslušného školského roka v prípade jednorazovej úhrady, a do 31. dňa v mesiaci predchádzajúpcom mesiacu, za ktorý sa uhrádza  poplatok spojený so štúdiom v prípade mesačných a polročných splátok, triednemu učiteľovi. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky rieši  zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa a to výhradne  písomnou formou. 
 2. Poplatky spojené so štúdiom sú prioritne využité na zabezpečenie školského vzdelávacieho programu a nie  je z nich hradená mimoškolská a záujmová činnosť a ani činnosť, ktorá je nad rámec učebných osnov  určených v rámci ročného plánu školy (účasť na súťažiach, exkurzie, špecializačné výcviky a pod.). Letný  a zimný kurz ochrany života a zdravia, adaptačný kurz, strelecký výcvik a krúžkovú činnosť v rámci školy  majú žiaci školy poskytnuté bezodplatne. 
 3. Zaplatením vyššie uvedených poplatkov sa platiteľ nezbavuje povinnosti uhradiť poplatky za komisionálne  skúšky v prípadoch uvedených v § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 4. Poplatok spojený so štúdiom za prvý školský rok a ďalšie školské roky a poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky sa uhrádzajú prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu  zriaďovateľa školy: 

vedený v Tatra Banke IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402 

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka 

Špecifický symbol: školský rok štúdia 2023_2024 – za školský rok 2023/2024 

 1. Pri platbe príspevku za vykonanie komisionálnej skúšky sa do špecifického symbolu udáva polrok  školského roka a názov predmetu, za ktorý sa poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky platí (napr. 1.  polrok 23_24 slovenský jazyk a literatúra). 
 2. Príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky zo špeciálnej telesnej výchovy je vo výške 100,- €  (slovom jednosto), za všetky ostatné vyučovacie predmety sa platí poplatok vo výške 40,- € (slovom  štyridsať). Poplatok je splatný pred vykonaním komisionálnej skúšky. Bez predloženia dokladu o zaplatení  nebude žiakovi umožnené vykonať komisionálnu skúšku. 
 3. Ukončenie štúdia na škole je možné realizovať na základe: 
  a) písomnej žiadosti žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu, 
  b) rozhodnutia riaditeľa o vylúčení zo štúdia, ktoré bolo vydané v súlade platnou legislatívou V oboch uvedených prípadoch sa školné platiteľovi nevracia. 
 4. Opatrenia školy pri nedodržaní termínov splatnosti poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky  a poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky: 
  a) v prípade, ak zákonný zástupca (žiak) poruší povinnosť uhradiť poplatky spojené so štúdiom, je povinný  na základe písomného upozornenia zaslaného školou, do 7 dní zjednať nápravu, v opačnom prípade  musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,- € (slovom stopäťdesiat) v súlade so Zmluvou o štúdiu. V  prípade omeškaní poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky (alebo jeho časti), zaplatí škole  úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania v súlade so Zmluvou  o štúdiu, b) ak žiak najneskôr v deň konania komisionálnej skúšky nepredloží vedeniu školy, alebo predsedovi  skúšobnej komisie potvrdenie o zaplatení poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky v plnej výške, nebude preskúšaný. Žiakovi bude zo strany školy určený náhradný termín na vykonanie komisionálnej  skúšky, pričom sa poplatok za komisionálnu skúšku v náhradnom termíne zvýši o 10 % (náhradný  termín na vykonanie komisionálnej skúšky nebude zo strany školy žiakovi určený v prípade, ak uplynul  termín, v ktorom mal žiak komisionálnu skúšku vykonať). 
 1. Zmeny v smernici o poplatkoch:  
  a) škola je oprávnená so súhlasom zriaďovateľa jednostranne meniť Smernicu o poplatkoch, ako aj meniť  výšku poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky, poplatku za vykonanie komisionálnej  skúšky a určovať novú výšku týchto poplatkov, pričom zmena je účinná oznámením nového znenia  Smernice o poplatkoch zákonnému zástupcovi žiaka zverejnením na mieste na to určenom školou, 
  b) smernica o poplatkoch sa považuje za prílohu a záväznú súčasť zmluvy o štúdiu, ktorú uzavrel zákonný  zástupca žiaka so zriaďovateľom, 
  c) v prípade záujmu platiteľa o iné, než jednorazové zaplatenie poplatku za štúdium za školský rok, je  výslednou sumou suma poplatku zvýšená o 100 € za rok pri mesačnej splátke základného ročného  poplatku, a o 50 € za rok pri polročnej splátke mesačného poplatku. Iný spôsob platenia školného, než  je uvedený v tejto smernici, nie je prípustný. 
  d) škola je so súhlasom zriaďovateľa oprávnená na základe vlastného rozhodnutia upraviť poplatok za  štúdium žiakovi s vynikajúcimi študijnými výsledkami, prípadne i žiakovi, ktorý výrazne prispel k  pozitívnej reprezentácii školy, alebo žiakovi v dočasnej sociálnej núdzi. 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia. 

Opýtajte sa nás