Smernica o poplatkoch

Smernica o poplatkoch

 1. Smernica o poplatkoch sa týka žiakov Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku so sídlom Vranovská 4, 851 01 Bratislava.
 2. Štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku (ďalej len „škola“) sa realizuje formou denného štúdia, a to na základe predchádzajúceho úspešného vykonania prijímacích skúšok na školu, zaplatením zápisného, uzatvorením Zmluvy o štúdiu a úhradou poplatku spojeného so štúdiom za prvý školský rok.
 3. Poplatky sú poplatky uhrádzané v prospech zriaďovateľa za výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu za štúdium na súkromnej strednej odbornej škole. Medzi tieto poplatky patrí najmä, nie však výlučne: školné za prvý školský rok, školné za ďalšie školské roky, zápisné a príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky.
 4. Zápisné sa platí jednorazovo pred podpisom Zmluvy o štúdiu (je splatné do termínu vykonania zápisu) vo výške 120,- € (slovom stodvadsať) na číslo účtu zriaďovateľa školy, vedenom v Tatra Banke:

IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka

Špecifický symbol: školský rok štúdia 2022_2023 – za školský rok 2022/2023

 1. Poplatok spojený so štúdiom žiaka 1. ročníka je potrebné zaplatiť v lehote do 26. júna príslušného kalendárneho roka, v ktorom je žiak prijatý na štúdium, bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa školy, a to výhradne písomnou formou.
 2. Poplatok spojený so štúdiom za každý školský rok predstavuje 1 200,- €, slovom jedentisícdvesto eur, za rok - je možné dohodnúť splátkový kalendár – mesačne 130,- €, slovom jednostotridsať eur (10 splátok za 1 školský rok), alebo polročne 625,- €, slovom šesťstodvadsaťpäť (2 splátky za 1 školský rok) a uhradiť vždy vopred do 25. v mesiaci.
 3. Poplatky spojené so štúdiom za ďalšie školské roky sa uhrádzajú vždy najneskôr do 25. augusta príslušného kalendárneho roka (bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou) pred začatím školského roka, za ktorý sa platí poplatok spojený so štúdiom, pričom žiak, resp. jeho zákonný zástupca (ďalej len platiteľ) preukáže jeho zaplatenie najneskôr do 5. septembra príslušného školského roka triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s platením poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky rieši zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa a to výhradne písomnou formou.
 1. Poplatky spojené so štúdiom prioritne využité na zabezpečenie školského vzdelávacieho programu a nie je z nich hradená mimoškolská a záujmová činnosť a ani činnosť, ktorá je nad rámec učebných osnov určených v rámci ročného plánu školy (účasť na súťažiach, exkurzie, špeciálne výcviky a pod.). Letný a zimný kurz ochrany života a zdravia, adaptačný kurz, strelecký výcvik a krúžkovú činnosť v rámci školy majú žiaci uhradenú v poplatkoch spojených so štúdiom.
 2. Zaplatením vyššie uvedených poplatkov sa platiteľ nezbavuje povinnosti uhradiť poplatky za komisionálne skúšky v prípadoch uvedených v § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Poplatok spojený so štúdiom za prvý školský rok a ďalšie školské roky a poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky sa uhrádzajú prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na číslo účtu zriaďovateľa školy:

vedený v Tatra Banke IBAN SK18 1100 0000 0026 2774 2402

Variabilný symbol: rodné číslo žiaka

Špecifický symbol: školský rok štúdia 2022_2023 – za školský rok 2022/2023

 1. Pri platbe príspevku za vykonanie komisionálnej skúšky sa do špecifického symbolu udáva polrok školského roka a názov predmetu, za ktorý sa poplatok za vykonanie komisionálnej skúšky platí (napr. 1. polrok 22_23 slovenský jazyk a literatúra).
 2. Príspevok za vykonanie komisionálnej skúšky zo špeciálnej telesnej výchovy je vo výške 100,- € (slovom jednosto), za všetky ostatné vyučovacie predmety sa platí poplatok vo výške 40,- € (slovom štyridsať). Poplatok je splatný pred vykonaním komisionálnej skúšky. Bez predloženia dokladu o zaplatení nebude žiakovi umožnené vykonať komisionálnu skúšku.
 3. Ukončenie štúdia na škole je možné realizovať na základe:
  1. písomnej žiadosti žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu,
  2. rozhodnutia riaditeľa o vylúčení zo štúdia, ktoré bolo vydané v súlade platnou legislatívou V oboch uvedených prípadoch sa školné platiteľovi nevracia.
 4. Opatrenia školy pri nedodržaní termínov splatnosti poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky a poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky:
  1. v prípade, ak zákonný zástupca (žiak) poruší povinnosť uhradiť poplatky spojené so štúdiom, je povinný na základe písomného upozornenia zaslaného školou, do 7 dní zjednať nápravu, v opačnom prípade musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,- € (slovom stopäťdesiat) v súlade so Zmluvou o štúdiu. V prípade omeškaní poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky (alebo jeho časti), zaplatí škole úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania v súlade so Zmluvou o štúdiu,
  2. ak žiak najneskôr v deň konania komisionálnej skúšky nepredloží vedeniu školy, alebo predsedovi skúšobnej komisie potvrdenie o zaplatení poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky v plnej výške, nebude preskúšaný. Žiakovi bude zo strany školy určený náhradný termín na vykonanie komisionálnej skúšky, pričom sa poplatok za komisionálnu skúšku v náhradnom termíne zvýši o 10 % (náhradný termín na vykonanie komisionálnej skúšky nebude zo strany školy žiakovi určený v prípade, ak uplynul termín, v ktorom mal žiak komisionálnu skúšku vykonať).
 5. Zmeny v smernici o poplatkoch:
  1. škola je oprávnená so súhlasom zriaďovateľa jednostranne meniť Smernicu o poplatkoch, ako aj meniť výšku poplatku spojeného so štúdiom za ďalšie školské roky, poplatku za vykonanie komisionálnej skúšky a určovať novú výšku týchto poplatkov, pričom zmena je účinná oznámením nového znenia Smernice o poplatkoch zákonnému zástupcovi žiaka zverejnením na mieste na to určenom školou,
  2. smernica o poplatkoch sa považuje za prílohu a záväznú súčasť zmluvy o štúdiu, ktorú uzavrel zákonný zástupca žiaka so zriaďovateľom,
  3. v prípade záujmu platiteľa o iné, než jednorazové zaplatenie poplatku za štúdium za školský rok, je výslednou sumou suma poplatku zvýšená o 100 € za rok pri mesačnej spátke základného ročného poplatku, a o 50 € za rok pri polročnej splátke mesačného poplatku. Iný spôsob platenia školného, než je uvedený v tejto smernici, nie je prípustný.
  4.  škola je so súhlasom zriaďovateľa oprávnená na základe vlastného rozhodnutia upraviť poplatok za štúdium žiakovi s vynikajúcimi študijnými výsledkami, prípadne i žiakovi, ktorý výrazne prispel k pozitívnej reprezentácii školy, alebo žiakovi v dočasnej sociálnej núdzi.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia. Zmena výšky poplatkov spojených so štúdiom sa nevzťahuje na povinnosť platiť poplatky spojené so štúdiom za štúdium v školskom roku 2022/2023.

Opýtajte sa nás