Odborné predmety

Kriminalistika

2. až 4. ročník

Základy kriminalistiky, ktoré sa na našej škole vyučujú, sú orientované na poznatky v oblasti kriminalistickej techniky, kriminalistickej taktiky a kriminalistickej metodiky. Pri vyučovaní sa okrem iných vyučovacích metód často využívajú aj praktické metódy, kde sa premietajú filmy s kriminalistickou problematikou, vytvárajú podmienky na praktické precvičovanie niektorých kriminalistických techník (zaisťovanie kriminalistických stôp) a taktiež riešia modelové situácie. 

Bezpečnostné právo

3. až 4. ročník

Už samotný názov tohto predmetu podáva informáciu o jeho zameraní, a to na práva spojené s ochranou osôb a majetku. Žiaci tu získavajú základné poznatky v oblasti kriminálnych vied, ako sú Trestné právo hmotné, charakterizované Trestným zákonom a Trestné právo procesné, charakterizované Trestným poriadkom. Ďalej sa oboznamujú so zákonom o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ako aj so zákonmi o priestupkoch a o správnom konaní.

Ochrana osôb a majetku  

3. a 4. ročník

Po absolvovaní tohto predmetu, kde si žiaci najprv osvojujú základný pojmový aparát ochrany a neskôr aj potrebné návyky a zručnosti, vedia sa prakticky zapojiť do procesu ochrany osôb a majetku v budúcom povolaní bezpečnostného priemyslu. Učia sa správne aplikovať teoretické vedomosti vo fiktívnej praxi (v „modelových“ situáciách). Najprv musia zvládnuť štúdium manažmentu rizík, jednotlivých druhov ochrany, zákonných noriem, ktoré upravujú jednotlivé činnosti a opatrenia ochranného priemyslu. Pri teoretickom vyučovaní, ale aj pri praktických cvičeniach, sa dozvedia tajomstvá stratégie a taktiky tak, aby ich vedeli interpretovať a správne ich aplikovať vo fiktívnych a modelových situáciách, čo im pomôže pochopiť význam obsahu predmetu pre budúcu profesiu v poskytovaní služieb v súkromnej bezpečnosti ale i v Policajnom zbore, Ozbrojených silách alebo obecnej polícii.

Špeciálna bezpečnostná príprava

1. až 4. ročník

Žiaci sa učia samostatne pracovať a zvládať i kritické situácie a to všetko pri dodržaní bezpečnostných predpisov,
zákonov a zásad starostlivosti o život, zdravie a životné prostredie. Vykonávajú základné bežné činnosti príslušníkov bezpečnostných služieb, bezpečnostných zborov a ozbrojených zložiek. V topografii sa naučia „čítať terén“, vedieť využívať jeho členitosti, vedieť sa orientovať v ňom a to aj bez použitia buzoly alebo GPS.
V meteorológii získajú prehľad o počasí a o jeho vplyvoch na činnosť v ochrane. Zásady pohybu a pobytu v prírode ich zasa pripravia na zvládnutie reálne nebezpečných situácií.

Špeciálna telesná výchova  

1. až 4. ročník

Na tomto špeciálnom odbornom predmete naučíme žiakov, ako sa účinne brániť proti rôznym útokom, vrátane ozbrojených útočníkov. Nadstavbou je ochrana VIP osoby. Tieto zručnosti sú významnou súčasťou ich know-how, ktoré môžu využiť v profesionálnej kariére.

Poradová príprava  

1. až 4. ročník

Žiaci sa, ako členovia jednotky, ale aj ako velitelia, naučia pracovať kolektívne i samostatne pri cvičení obratov, pochodov, poklusov ale i slávnostných, reprezentačných a pietnych ceremoniálov. Pri základných služobných predpisoch získajú aj poznatky o vzťahoch nadriadený/podriadený, subordinácii (postupnosti podriaďovania sa „nižších“ „vyšším“), veliteľskej právomoci a služobnej zdvorilosti.

Psychológia  a sociálna komunikácia

4. ročník

Naša škola považuje tento predmet za veľmi prínosný a dôležitý, pretože vedomosti, ktoré v ňom počas štúdia absolventi získajú, uplatňujú nielen v pracovnom živote, ale uľahčuje im to aj osobný život.

Ekonomika a podnikanie  

1. až 4. ročník

Žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy, pochopia podstatu ekonomických vzťahov a naučia sa ich aplikovať v praxi. Porozumejú fungovaniu trhu a makroekonomickým kategóriám, o ktorých často počúvajú v médiách ako HDP, nezamestnanosť, trh práce, inflácia, dane, odvody, peniaze, cenné papiere, platobná bilancia, medzinárodný obchod, štátny rozpočet a pochopia medzi nimi súvislosti. Vo štvrtom ročníku si vytvoria vlastný podnikateľský projekt, a vyskúšajú si tak svoju tvorivosť a podnikateľského ducha.

Administratíva a korešpondencia

2. a  3. ročník

Umožňuje žiakom osvojiť si zručnosti a základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej korešpondencie pri vyhotovovaní písomnosti, ktoré žiaci budú potrebovať nevyhnutne pre prax. Žiaci sa naučia ovládať desaťprstovú hmatovú metódu a rozličné techniky spracovávania textov ovládať STN 01 6910.

Sociálno-psychologický výcvik  

1. až 3. ročník

Cieľom sociálno-psychologického tréningu je pripraviť žiakov na účinné fungovanie v sociálnej skupine. Tento predmet je vedený školskými psychologičkami, ktoré využívajú metódy a techniky ako napr. štrukturované a pološtruktované diskusie, rôzne didaktické a psychologické hry, či sebapoznávacie techniky

Opýtajte sa nás