Organizácia prijímacieho konania

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA: Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v súlade s §63 - §66 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky.

 

 1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.
 1. Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do I. ročníka:

V školskom roku 2021/2022 je možné prijať 75 žiakov do prvého ročníka [§ 65, ods. 1, pís. a), zák. 245/2008].

 1. Termíny prijímacích skúšok:

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR  zo 4. 1. 2021, sa termíny vydané okresným úradom rušia a platia termíny uvedené v rozhodnutí ministra.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

 1. v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 2. v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

 

 1. riadny termín

  05. mája 2021
  06. mája 2021

 2. riadny termín

  12. mája 2021
  13. 
  mája 2021

 

 1. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008) podáva žiak ZŠ(uchádzač)alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021**. Základná škola (riaditeľ ZŠ) odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021**. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.
  **Termíny podania prihlášok sú upresnené na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26. 01. 2021 a v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.
 1. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

 2. Predpoklady pre prijatie:

a) Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

b) Splnenie podmienok prijímacieho konania.

Opýtajte sa nás