Organizácia prijímacieho konania

 1. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA: Riaditeľ súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v súlade s §63 - §66 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určuje formu, obsah, rozsah, kritériá a termíny prijímacej skúšky. 

  1. Prijímacia skúška pozostáva z overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) a týka všetkých žiakov bez rozdielu.

  1. Termíny prijímacích skúšok:

  V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto: 

  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  - 1. termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 29. 4. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. 4. 2024 a 26. 4. 2024

   - 2. termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 09. 5. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024

  Riaditeľ SSOŠOOM určuje termíny prvého kola:

  riadny termín 26. apríl 2024       2. riadny termín 09. máj 2024

                    29. apríl 2024                             10. máj 2024

                    30. apríl 2024                             13. máj 2024

  Termín druhého kola by potom bol 18. 6. 2024.

  1. Postup pri podávaní prihlášok: Prihlášky na stredné školy pre študijné odbory, ktoré vykonávajú „talentové skúšky“ (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podáva žiak ZŠ (uchádzač) alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024, iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

  Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

  Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. 

Prihlášku, ktorú treba vypísať nájdete TU. 

              4. Pozvánky na prijímacie skúšky: Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý                uchádzač písomne pozvaný na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

               5. Predpoklady pre prijatie: 

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Splnenie podmienok prijímacieho konania.
Opýtajte sa nás