Štipendiá a  poplatky

Každý žiak môže počas svojho štúdia na našej škole získať motivačné štipendium, ktorým môže hradiť časť poplatkov školného za svoje štúdium.

Podmienkou na jeho získanie je výborný prospech, aktivita a úspešná reprezentácia školy.

Opýtajte sa nás