Rozhodovanie o prijatí

 

  1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

  1. Výsledky prijímacích skúšok a poradie uchádzačov zverejní riaditeľ školy na internetovej stránke školywww.nasaskola.sk v určených termínoch v zmysle zákona.

 

  1. Rozhodnutie riaditeľa školy. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021

 

  1. Zápis do I. ročníka: úspešným uchádzačom, ktorým bolo doručené Rozhodnutie oprijatí na štúdium, bude súčasne oznámený termín, miesto a spôsob zápisu naštúdium.


  2. Postup pri zápise a dôležité pokyny:

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou (zmena podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR), zapísať sa môže len na jednu strednú školu.

a) Zápisný lístok (vydáva ZŠ) – predloží zákonný zástupca pri zápise.
b) Zmluva o štúdiu a zápisné – zmluvu o štúdiu podpisuje zákonný zástupca prizápise.
c) Potvrdenie o zaplatení zápisného je potrebné predložiť pri podpise zmluvy.
d) Zrušenie zápisu - V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, naktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať - zápisné sa v tom prípade nevracia.

 

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

Opýtajte sa nás