Pomoc žiakom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine

Pomoc žiakom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine03.03.2022 POMOC ŽIAKOM UTEKAJÚCIM PRED VOJNOU NA UKRAJINE

Pomoc žiakom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku odmieta akúkoľvek vojnu, násilie
či agresiu. Touto cestou by sme chceli podať pomocnú ruku deťom, ktoré museli opustiť svoj
domov a utiecť pred vojnou. Vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine sa zriaďovateľ školy
rozhodol poskytnúť štyri plné ročné štipendiá na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany
osôb a majetku v Bratislave. Štipendium ponúkame deťom, ktoré museli pre vojnu opustiť
Ukrajinu a veríme, že im touto cestou aspoň čiastočne uľahčíme prejsť touto náročnou
životnou situáciou.

Podmienky poskytnutia štipendia:

  • žiak/žiačka strednej školy alebo 9. ročníka základnej školy;
  • preukázateľný odchod z Ukrajiny z dôvodu aktuálneho vojnového konfliktu;
  • úspešné zloženie prijímacích skúšok;
  • v prípade vyššieho počtu záujemcov, než je počet ponúkaných štipendií, rozhoduje
    lepší výsledok prijímacej skúšky.

O štipendium sa môžete uchádzať prejavením záujmu formou emailu na:
riaditel@nasaskola.sk do 31. 3. 2022.

Škola si vyhradzuje právo neposkytnúť uvedený počet štipendií v prípade, ak nebudú splnené
vyššie uvedené podmienky zo strany záujemcov.